โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยาขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ ประจำปีการศึกษา 2554

สามเณรณรงค์ศักดิ์  พิลาดา 
วิทยาการคอมพิวเตอร์  (มมส.)

สามเณรธีรวัฒน์  บัวลาด
รัฐประศาสนศาสตร์  (มมส.)

สามเณรนาวิน  เกตุโส
รัฐประศาสนศาสตร์  (มข.)
รัฐศาสตร์  (มอบ.)

สามเณรประชา  จันขุนทด
การท่องเที่ยวและการโรงแรม  (มมส.)

สามเณรวิวัฒน์  เหมือนทอง
วิทยาการคอมพิวเตอร์  (มข.)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (มมส.)

สามเณรโรจนศักดิ์  เรืองทอง
นิติศาสตร์  (มมส.)

สามเณรสุเมธ  เพียนาม
ศึกษาศาสตร์  (คณิตศาสตร์)  (มมส.)

สามเณรนรินทร์  บุญเจียง
การเมืองการปกครอง  (มมส.)

สามเณรธงชัย  นัตธิลม
ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์  (มมส.)

สามเณรนที  ศรีสกุล
วิศวกรรมศาสตร์ทั่วไป  (มอบ.)
วิศวกรรมศาสตร์ทั่วไป  (มมส.)

สามเณรประพฤทธิ์  สิงหาแผด
เกษตรศาสตร์  (มอบ.)

สามเณรวีรชน  ดีเลิศ
มนุษยศาสตร์/ภาษาไทย  (มมส.)

สามเณรอภิสิทธิ์  แสงจันดา
สิ่งแวดล้อมศึกษา  (มมส.)

สามเณรอานนท์  พรมเวียง
ภูมิศาสตร์พัฒนา  (มมส.)

สามเณรนันทภพ  สุวรรณโคตร
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (มมส.)

สามเณรอนันต์  ปีเจริญ

เทคโนโลยีการเกษตร  (มมส.)

สามเณรปิยะณัฐ  เทียงเป
มนุษย์ศาสตร์/ภาษาไทย  (มมส.)

สามเณรวีระยุทธ  สุทธิประภา
วิศวกรรมศาสตร์  (ม.บูรพา)

สามเณรอภิศักดิ์  มั่งคั่งดี
อุตสาหกรรมการเกษตร  (มข.)

<BACK>