รายชื่อนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐระบบรับตรงและแอดมิดชัน ปีการศึกษา ๒๕๕๕

โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยาขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนทุกรูป ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

ส.ณ.ศุภชัย เศษอ่อน

อุตสาหกรรมเกษตร (มข.)

การบัญชีและการจัดการ (มมส.)

ส.ณ.ปิยะวัฒน์ นางาม

เกษตรศาสตร์ (มอบ.)

เทคโนโลยี (มมส.)

ส.ณ.ศักดา ธงพรรษา

เกษตรศาสตร์ (มอบ.)

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง (มมส.)

ส.ณ.ธนากร บุญถึง

เกษตรศาสตร์ (มอบ.)

เทคโนโลยี (มมส.)

ส.ณ.มานัด คำเบ็ง

วิศกรรมศาสตร์ (มอบ.)

 

ส.ณ.คเณศ มั่งมี

เทคโนโลยี (มมส.)

ส.ณ.วานิตย์ แพงดาน

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง (มมส.)

ส.ณ.อาทิตย์ ผจงศิลป์

การบัญชีและการจัดการ (มมส.)

ส.ณ.ประทุม ทองดี

เกษตรศาสตร์ (มอบ.)

ส.ณ.จักรกฤษณ์ กงทัพ

เกษตรศาสตร์ (มอบ.)

ส.ณ.พิทักษ์ หาญกล้า

ศิลปกรรมศาสตร์

ส.ณ.กฤษณะ วันหล่อน

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ม.บูรพา)

ส.ณ.ธนพล ลุนโสภา

เศรษฐศาสตร์การเกษตร (มข.)

ส.ณ.อนุำพงษ์ โกนกระโทก

เกษตรศาสตร์ (มอบ.)

<BACK>